Προμήθεια μαδεριών για εξέδρες ανοικτού θεάτρου

Η Κοινωφελής Επιχείρηση Δήμου Μαραθώνα ενδιαφέρεται να αναθέσει την προμήθεια σαράντα (40) τεμαχίων μαδεριών για την αντικατάσταση τους στις εξέδρες (ανοικτό θέατρο, ανοικτό μπάσκετ, εξέδρες κολυμβητηρίου) λόγω παρουσίασης φθοράς και επικινδυνότητας σε περίπτωση χρήσης αυτών,  στο Πολιτιστικό και Αθλητικό Πάρκο Νέας Μάκρης,  μέχρι του ποσού των χιλίων τετρακοσίων ευρώ (1.400,00€) συμπεριλαμβανομένου ΦΠΑ προϋπολογισμού οικ. έτους…