Ανακοινώσεις - Προσκλήσεις - Διαγωνισμοί

Η Κοινωφελής Επιχείρηση Δήμου Μαραθώνα ενδιαφέρεται να αναθέσει την παροχή υπηρεσιών για καθαρισμό & απόσυρση φιαλών αερίου χλωρίου του κολυμβητηρίου στο ΠΟΛΙΤΙΣΤΙΚΟ & ΑΘΛΗΤΙΚΟ ΠΑΡΚΟ Ν.Μάκρης, μέχρι του ποσού των δύο χιλιάδων τριακοσίων ευρώ (2.300,00€) συμπεριλαμβανομένου ΦΠΑ και συγκεκριμένα:

 Η ΚΕΔΜΑ έχει στην ιδιοκτησία της έντεκα (11) κενές φιάλες αερίου χλωρίου οι οποίες λόγω παλαιότητας και λόγω του ότι, έχει αλλάξει ο τρόπος χλωρίωσης των κολυμβητικών δεξαμενών από αέριο χλώριο σε υγρό χλώριο και επειδή είναι αποθηκευμένες στο μηχανοστάσιο του κολυμβητηρίου και αποτελούν εστίες επικινδυνότητας, θα πρέπει να αποσυρθούν και να καταστραφούν από εξειδικευμένο πάροχο, διότι το τυχόν υπολειπόμενο περιεχόμενό τους είναι επικίνδυνο τόσο για τον άνθρωπο όσο και για το περιβάλλον.

  • Η μεταφορά των φιαλών από το κολυμβητήριο του Πολιτιστικού και Αθλητικού Πάρκου στον χώρο καταστροφής θα γίνει με μεταφορικό μέσο του παρόχου.
  • Έκδοση πιστοποίηση απόσυρσης των συγκεκριμένων φιαλών.

Παρακαλούμε να μας αποστείλετε σχετική προσφορά για την ανωτέρω παροχή υπηρεσιών, εντός 5 ημερών και μέχρι την Δευτέρα 13/7/2020.

Προς απόδειξη της μη συνδρομής των λόγων αποκλεισμού από διαδικασίες σύναψης δημοσίων συμβάσεων των παρ.1 και 2 του άρθρου 73 του Ν.4412/2016, παρακαλούμε, μαζί με την προσφορά σας, να μας αποστείλετε τα παρακάτω δικαιολογητικά:

α. Φορολογική ενημερότητα

β. Ασφαλιστική ενημερότητα (άρθρο 80 παρ.2 του Ν.4412/2016)

γ. Εφόσον πρόκειται για νομικό πρόσωπο, αποδεικτικά έγγραφα νομιμοποίησης του νομικού προσώπου (άρθρο 93 του Ν.4412/2016)

                                                                                                               Ο ΠΡΟΕΔΡΟΣ ΤΗΣ ΚΕΔΜΑ

                                                                                                                    ΓΕΩΡΓΑΤΟΣ ΕΜΜΑΝ.