Όροι & προϋποθέσεις

Γενικοί Όροι Συμμετοχής

Κάθε δρομέας υποβάλλει την αίτηση συμμετοχής του με ελεύθερη βούληση, συμφωνεί και δεσμεύεται πλήρως να ακολουθήσει τους κανονισμούς της διοργάνωσης, όπως αναγράφονται παρακάτω.

Γενικοί Όροι Διοργάνωσης

 • Στους αγώνες της διοργάνωσης «ΗΜΙΜΑΡΑΘΩΝΙΟΣ ΜΑΡΑΘΩΝΑ» μπορούν να εγγραφούν και να συμμετέχουν άτομα που πληρούν τις ειδικές προϋποθέσεις συμμετοχής που αναγράφονται στο Υγειονομικό Πρωτόκολλο της διοργάνωσης.
 • Στον Αγώνα Μαραθωνίου Δρόμου μπορούν να συμμετάσχουν άτομα άνω των 18 ετών, ικανά να συμμετάσχουν στον αγώνα.
 • Στον Αγώνα Δρόμου 10χλμ μπορούν να συμμετάσχουν άτομα άνω των 12 ετών, ικανά να συμμετάσχουν στον αγώνα.
 • Στον Αγώνα Δρόμου 5χλμ μπορούν να συμμετάσχουν άτομα άνω των 12 ετών, ικανά να συμμετάσχουν στον αγώνα.
 • Στον Αγώνα Παιδιών 1,5χλμ μπορούν να συμμετάσχουν αποκλειστικά μαθητές της Δ’, Ε’ και Στ’ τάξης του Δημοτικού Σχολείου, ικανά να συμμετάσχουν στον αγώνα.• Στην περίπτωση συμμετοχής στον Αγώνα Παιδιών 1,5χλμ, καθώς και συμμετοχής ανηλίκων στους Αγώνες Δρόμου 5χλμ & 10χλμ η αίτηση συμμετοχής υποβάλλεται από τον ασκούντα τη γονική μέριμνα και επιμέλεια γονέα. Με την υποβολή της αντίστοιχης αίτησης συμμετοχής θεωρείται ότι έχει δοθεί συναίνεση του γονέα για τη συμμετοχή του τέκνου στον Αγώνα.
 • Όλοι οι συμμετέχοντες οφείλουν να σέβονται και να τηρούν τους κανονισμούς του αγώνα πριν, καθ’ όλη τη διάρκεια διεξαγωγής του και μετά.• Οι φωτογραφίες και τα βίντεο των συμμετεχόντων αναρτώνται στην ιστοσελίδα του Επίσημου Φωτογραφικού Πρακτορείου του αγώνα, είναι ορατές από τον οποιοδήποτε ενδιαφερόμενο και παραμένουν ως τέτοιες χωρίς χρονικό περιορισμό με βάση τις συμβατικές υποχρεώσεις της ΚΕΔΜΑ. Κάθε φωτογραφία δύναται να αγοραστεί από τον ενδιαφερόμενο μέσω της ιστοσελίδας του Επίσημου Φωτογραφικού Πρακτορείου του αγώνα. Σε κάθε περίπτωση ο συμμετέχων δύναται να επικοινωνήσει με τους Διοργανωτές για θέματα που σχετίζονται με την περιγραφόμενη στην παρούσα παράγραφο επεξεργασία.
 • Η ΚΕΔΜΑ και η Οργανωτική Επιτροπή της διοργάνωσης διατηρούν το δικαίωμα αλλαγής του προγράμματος του αγώνα, των όρων και κανονισμών συμμετοχής και διεξαγωγής του αγώνα χωρίς πρότερη ειδοποίηση, με ανάρτηση στη ιστοσελίδα του του αγώνα (www.marathonhalfmarathon.gr) ή της ΚΕΔΜΑ.

  Όροι Εγγραφής

 • Στους αγώνες της διοργάνωσης «ΗΜΙΜΑΡΑΘΩΝΙΟΣ ΜΑΡΑΘΩΝΑ» μπορούν να συμμετάσχουν μόνο εγκύρως και εγκαίρως εγγεγραμμένοι δρομείς.
 • Ο «ΗΜΙΜΑΡΑΘΩΝΙΟΣ ΜΑΡΑΘΩΝΑ» πραγματοποιείται την ήμερα που έχει οριστεί ως ημέρα διεξαγωγής του, ανεξαρτήτως καιρικών συνθηκών. Μόνο σε περίπτωση εξαιρετικών συνθηκών ή άλλου γεγονότος ανωτέρας βίας έχουν το δικαίωμα η ΚΕΔΜΑ και η Οργανωτική Επιτροπή του αγώνα να αποφασίσουν την αναβολή εκκίνησης ή την ακύρωση του αγώνα ανάλογα με τις επικρατούσες συνθήκες. Σε μια τέτοια περίπτωση, η συνδρομή συμμετοχής στον αγώνα δεν επιστρέφεται στους εγγεγραμμένους δρομείς.
 • Η ΚΕΔΜΑ και η Οργανωτική Επιτροπή της διοργάνωσης «ΗΜΙΜΑΡΑΘΩΝΙΟΣ ΜΑΡΑΘΩΝΑ» έχουν το δικαίωμα να αναστείλουν ή να κλείσουν τις εγγραφές χωρίς πρότερη ενημέρωση, με ανάρτηση στην ιστοσελίδα του (www.marathonhalfmarathon.gr) ή της ΚΕΔΜΑ.
 • Η εγγραφή σε έναν από τους αγώνες της διοργάνωσης «ΗΜΙΜΑΡΑΘΩΝΙΟΣ ΜΑΡΑΘΩΝΑ» είναι δυνατή μόνο μέσω της online πλατφόρμας εγγραφών που υπάρχει διαθέσιμη στην ιστοσελίδα της διοργάνωσης ή με άλλους τρόπους που θα υποδειχθούν από την Οργανωτική Επιτροπή.
 • Τα προσωπικά στοιχεία που δηλώνονται από τον συμμετέχοντα κατά την υποβολή της δήλωσης συμμετοχής είναι απολύτως αληθή. Σε περίπτωση που η αίτηση/δήλωση συμμετοχής υποβάλλεται από τρίτο πρόσωπο, θεωρείται ότι ο συμμετέχων συμφωνεί για τη διάθεση των προσωπικών του δεδομένων προς την ΚΕΔΜΑ και την Οργανωτική Επιτροπή του Αγώνα μέσω του τρίτου προσώπου.
 • Η εγγραφή είναι έγκυρη μόνο με την προϋπόθεση ότι έχει γίνει και η σχετική καταβολή της συνδρομής συμμετοχής, όπως αυτή έχει προσδιοριστεί την ημέρα της εγγραφής και το σχετικό ποσό έχει πιστωθεί στους λογαριασμούς των διοργανωτών.
 • Εγγραφές στη διοργάνωση «ΗΜΙΜΑΡΑΘΩΝΙΟΣ ΜΑΡΑΘΩΝΑ+», για τις οποίες δεν έχει πραγματοποιηθεί πλήρης καταβολή της συνδρομής συμμετοχής εντός δύο (2) εργάσιμων ημερών από την υποβολή της αίτησης συμμετοχής, ή δεν έχει ακολουθηθεί η διαδικασία, όπως ακριβώς αναφέρεται στις οδηγίες που έχουν αναρτηθεί στην ιστοσελίδα της διοργάνωσης, ακυρώνονται χωρίς πρότερη ενημέρωση.
 • Οι συμμετέχοντες, οι οποίοι κατά τη διαδικασία εγγραφής προχωρούν σε καταβολή της συνδρομής συμμετοχής με χρήση κάρτας (πιστωτική/χρεωστική/προπληρωμένη), αποδέχονται ότι τα προσωπικά δεδομένα τους παρέχονται στην Τράπεζα για τους σκοπούς ολοκλήρωσης της συγκεκριμένης συναλλαγής.
 • Απαγορεύεται η πραγματοποίηση περισσοτέρων της μιας εγγραφής στον ίδιο αγώνα από τον ίδιο συμμετέχοντα. Εγγραφές, οι οποίες για οποιονδήποτε λόγο δεν ακολουθούν τους κανονισμούς της διοργάνωσης, ακυρώνονται με σχετική ενημέρωση και σύμφωνα με την πολιτική ακυρώσεων της διοργάνωσης.
 • Απαγορεύεται η πραγματοποίηση περισσοτέρων της μιας εγγραφής στον ίδιο αγώνα από τον ίδιο συμμετέχοντα. Μη έγκυρες εγγραφές, οι οποίες για οποιοδήποτε λόγο δεν ακολουθούν τους κανονισμούς της διοργάνωσης, ακυρώνονται χωρίς πρότερη ενημέρωση.
 • Αλλαγές επί επιβεβαιωμένων εγγραφών (αντικατάσταση δρομέα, αλλαγή αγώνα) δεν είναι δυνατές σε καμία περίπτωση μετά το κλείσιμο της περιόδου εγγραφών για κάθε έναν αγώνα δρόμου της διοργάνωσης χωριστά, ή μετά από συγκεκριμένη ημερομηνία που θα ανακοινώσει η Οργανωτική Επιτροπή.
 • Ακυρώσεις επιβεβαιωμένων εγγραφών είναι δυνατές μόνο σύμφωνα με την πολιτική ακυρώσεων του αγώνα όπως αυτή αναγράφεται στην αντίστοιχη ενότητα της ιστοσελίδας της διοργάνωσης.
 • Μετά την επιβεβαίωση της εγγραφής αλλαγή στο επιλεγέν μέγεθος t-shirt εκ μέρους του δρομέα (σε περίπτωση που έχει επιβεβαιωθεί η εγγραφή του/της) ενδέχεται να είναι εφικτή μόνο κατόπιν σχετικού αιτήματος από τον δρομέα και μόνο κατόπιν έγκρισης από την Οργανωτική Επιτροπή.

  Όροι Παραλαβής Αριθμού Συμμετοχής & Υλικού Αγώνα

 • Οι αριθμοί συμμετοχής παραλαμβάνονται αυτοπροσώπως από τους εγγεγραμμένους δρομείς αποκλειστικά και μόνο από το Κέντρο Εξυπηρέτησης Δρομέων της διοργάνωσης τις ημέρες και ώρες λειτουργίας του, με την επίδειξη ταυτότητας ή άλλου νόμιμου εγγράφου ταυτοποίησης (π.χ. διαβατήριο, άδεια οδήγησης) και οποιουδήποτε άλλου εγγράφου υποδείξει η Οργανωτική Επιτροπή. Ο εγγεγραμμένος δρομέας μπορεί να επιλέξει άλλο άτομο να παραλάβει τον προσωπικό αριθμό συμμετοχής του από το Κέντρο Εξυπηρέτησης Δρομέων της διοργάνωσης ως άνω, με δική του ευθύνη και εφόσον ο εκπρόσωπός του/της φέρει μαζί του την ταυτότητα ή άλλο νόμιμο έγγραφο ταυτοποίησης (π.χ. διαβατήριο, άδεια οδήγησης) του εγγεγραμμένου δρομέα και οποιοδήποτε άλλο έγγραφο υποδείξει η Οργανωτική Επιτροπή.
 • Για την παραλαβή του αριθμού συμμετοχής εγγεγραμμένου δρομέα απαιτείται, πέραν της επίδειξης ταυτότητας ή άλλου νόμιμου εγγράφου ταυτοποίησης (π.χ. διαβατήριο, άδεια οδήγησης) και η προσκόμιση του ηλεκτρονικού μηνύματος επιβεβαίωσης συμμετοχής στο οποίο αναγράφεται σαφώς ο αριθμός συμμετοχής του συμμετέχοντα.
 • Αντικατάσταση δρομέων και/ή αλλαγή του αγώνα που έχει επιλέξει ο εκάστοτε συμμετέχων είναι δυνατή κατά την παραλαβή των αριθμών συμμετοχής στο Κέντρο Εξυπηρέτησης Δρομέων της διοργάνωσης, μόνο σύμφωνα με τη διαδικασία που αναγράφεται στην ενότητα “Διαχείριση Εγγραφών”.
 • Αριθμοί συμμετοχής και/ή υλικό που περιλαμβάνεται στο επιλεγέν επίπεδο εγγραφής δεν αποστέλλονται σε καμία περίπτωση ταχυδρομικώς ή με οποιονδήποτε άλλο τρόπο στους δικαιούχους, πριν ή/και κατά τη διάρκεια τις ημέρες και ώρες λειτουργίας του Κέντρου Εξυπηρέτησης Δρομέων της διοργάνωσης. Αριθμοί συμμετοχής και/ή υλικό που περιλαμβάνεται στο επιλεγέν επίπεδο εγγραφής που δεν παρελήφθησαν αρμοδίως τις ημέρες και ώρες λειτουργίας του Κέντρου Εξυπηρέτησης Δρομέων της διοργάνωσης  δεν δύναται να παραληφθούν ή να αποσταλούν μεταγενέστερα.

  Όροι Συμμετοχής (Ημέρα Αγώνα)

 • Οι συμμετέχοντες στη διοργάνωση «ΗΜΙΜΑΡΑΘΩΝΙΟΣ ΜΑΡΑΘΩΝΑ» γνωρίζουν και αντιλαμβάνονται πλήρως τους κινδύνους που εμπεριέχει η συμμετοχή τους στη διοργάνωση, όσον αφορά σε πιθανές ζημιές ή βλάβη στην υγεία τους.
 • Οι συμμετέχοντες στη διοργάνωση «ΗΜΙΜΑΡΑΘΩΝΙΟΣ ΜΑΡΑΘΩΝΑ» κατανοούν και αποδέχονται ότι υπάρχει ενδεχόμενος υγειονομικός κίνδυνος σχετιζόμενος με τη συμμετοχή τους σε ομαδικές δραστηριότητες όπως η διοργάνωση του Ημιμαραθωνίου Μαραθώνα. Επιλέγουν να εγγραφούν και να συμμετάσχουν στον συγκεκριμένο Αγώνα έχοντας πλήρη αντίληψη και κατανόηση του κινδύνου αυτού, και ως εκ τούτου η Οργανωτική Επιτροπή του Αγώνα και ΚΕΔΜΑ δεν φέρουν καμία ευθύνη σε περίπτωση βλάβης της υγείας τους.
 • Κάθε δρομέας συμμετέχει στη διοργάνωση με δική του ελεύθερη βούληση.
 • Κάθε δρομέας συμμετέχει στη διοργάνωση με δική του ευθύνη και φέρει την πλήρη ευθύνη της συμμετοχής του όσον αφορά στη φυσική του κατάσταση και την ικανότητά του να συμμετάσχει.
 • Η ΚΕΔΜΑ και η Οργανωτική Επιτροπή του αγώνα δεν φέρουν καμία ευθύνη σε περίπτωση τραυματισμού, ζημίας ή άλλου είδους βλάβης που μπορεί να υποστεί ο συμμετέχων στη διοργάνωση ή θεατής αυτής.
 • Οι συμμετέχοντες αποδέχονται ότι τα προσωπικά δεδομένα τους παρέχονται σε τρίτους για σκοπούς χρονομέτρησης, σύνταξης καταλόγου αποτελεσμάτων, καθώς και δημοσίευσης αυτών στο διαδίκτυο. Τα δεδομένα προσωπικού χαρακτήρα του συμμετέχοντος, που παρέχονται στο πλαίσιο της διαδικασίας αίτησης συμμετοχής, θα αποθηκεύονται και θα χρησιμοποιούνται για σκοπούς που συνδέονται αποκλειστικά και μόνο με τη διεκπεραίωση του αγώνα. Με την αίτηση συμμετοχής ο συμμετέχων συμφωνεί ότι τα δεδομένα του τυγχάνουν επεξεργασίας για τους σκοπούς της διεξαγωγής του αγώνα, σύμφωνα με τις προδιαγραφές της AIMS. Οποιαδήποτε άλλη επεξεργασία δεδομένων προσωπικού χαρακτήρα του συμμετέχοντος, γίνεται μόνο κατόπιν συναίνεσης του υποκειμένου των δεδομένων για τον εκάστοτε δηλούμενο συγκεκριμένο σκοπό.
 • Οι συμμετέχοντες αποδέχονται ότι τα προσωπικά δεδομένα τους παρέχονται στην Εταιρία Χρονομέτρησης, με την οποία συνεργάζεται Η Οργανωτική Επιτροπή του αγώνα στο πλαίσιο διεξαγωγής του, με σκοπό τη ζωντανή ηλεκτρονική μετάδοση των αποτελεσμάτων του αγώνα, καθώς και λειτουργίας εφαρμογής ζωντανής παρακολούθησης της διαδρομής τους (Live Tracking App) κατά τη διάρκεια διεξαγωγής του αγώνα.
 • Οι συμμετέχοντες στη διοργάνωση συναινούν στη χρήση της εικόνας τους που λαμβάνεται κατά τη διάρκεια του αγώνα από τους διοργανωτές, χορηγούς ή άλλους συνεργάτες της διοργάνωσης για σκοπούς δημοσιότητας και μελλοντικής προβολής αυτής, χωρίς κανένα δικαίωμα σε ολική ή μερική αποζημίωση για το λόγο αυτό.• Οι συμμετέχοντες στη διοργάνωση συναινούν στη φωτογράφησή τους κατά την ημέρα και τις ώρες διεξαγωγής του αγώνα από φωτογράφους της διοργάνωσης και το Επίσημο Φωτογραφικό Πρακτορείο της διοργάνωσης, καθώς και στη λήψη της εικόνας τους κατά τη βιντεοσκόπηση, μαγνητοσκόπηση, ή άλλης μορφής οπτικής καταγραφής του γεγονότος. Οι συμμετέχοντες στη διοργάνωση συμφωνούν με τη χρήση των λήψεων αυτών και την αναπαραγωγή τους σε συνδυασμό με το ονοματεπώνυμό τους. Τα σχετικά εμπορικά δικαιώματα από τα παραπάνω ανήκουν αποκλειστικά στην ΚΕΔΜΑ και οι συμμετέχοντες δεν έχουν κανένα δικαίωμα ιδιοκτησίας επί των παραπάνω φωτογραφικών ή άλλων λήψεων, ούτε δικαίωμα σε ολική ή μερική αποζημίωση για το λόγο αυτό.
 • Οι συμμετέχοντες οφείλουν να έχουν διαβάσει και να σέβονται τις οδηγίες που έχουν λάβει από την Οργανωτική Επιτροπή του αγώνα είτε ηλεκτρονικά είτε σε έντυπη μορφή καθ’ όλη τη διάρκεια που προηγείται του αγώνα (π.χ.Τεχνικές Οδηγίες, Πρόγραμμα Αγώνα, κλπ) και οι οποίες έχουν αναρτηθεί και στην ιστοσελίδα της διοργάνωσης.
 • Ο αριθμός συμμετοχής είναι προσωπικός και δεν μεταβιβάζεται, δεν μεταφέρεται ούτε δίνεται σε άλλο δρομέα σε καμία περίπτωση.
 • Κάθε συμμετέχων οφείλει να συμπληρώσει με δική του ευθύνη τα στοιχεία που απαιτούνται στο πίσω μέρος του αριθμού συμμετοχής του, είτε αφορούν σε ζητούμενα στοιχεία επικοινωνίας είτε σε προσωπικά ιατρικά δεδομένα για λόγους ασφαλείας.
 • Οι συμμετέχοντες δρομείς οφείλουν να φέρουν τον αριθμό συμμετοχής τους, που τους έχει δοθεί από την Οργανωτική Επιτροπή του αγώνα, στον θώρακά τους και δεν πρέπει να καλύπτεται από ρουχισμό ή αντικείμενο. Σε οποιαδήποτε άλλη περίπτωση είναι ενδεχόμενο να μην καταγραφούν στα αποτελέσματα του αγώνα.
 • Η αυθαίρετη, και χωρίς έγκριση από την Οργανωτική Επιτροπή, αλλαγή στο block εκκίνησης από εγγεγραμμένο δρομέα απαγορεύεται και επιφέρει την διαγραφή του από τα αποτελέσματα του αγώνα.
 • Η πρόσβαση στη διαδρομή του αγώνα, την περιοχή εκκίνησης και τερματισμού δεν επιτρέπεται σε καμία περίπτωση σε μη εγκύρως εγγεγραμμένους δρομείς (άτομα χωρίς εμφανή έγκυρο αριθμό συμμετοχής).
 • Η χρήση ποδηλάτου ή άλλου είδους τροχήλατου μέσου δεν επιτρέπεται κατά τη διάρκεια του αγώνα επί της διαδρομής είτε πρόκειται για δρομέα είτε άλλο συνοδεύον άτομο. Σε μια τέτοια περίπτωση, ο άμεσα εμπλεκόμενος συμμετέχων αποκλείεται από τον αγώνα και καλείται να αποχωρήσει άμεσα από τη διοργάνωση.
 • Οποιαδήποτε παράβαση ή μη τήρηση των κανονισμών του αγώνα, αλλά και των διεθνών κανονισμών της AIMS έχει ως αποτέλεσμα τον αποκλεισμό του συμμετέχοντα από τον αγώνα και τη διαγραφή του από τα αποτελέσματα του αγώνα χωρίς κανενός είδους αποζημίωση.
 • Οι συμμετέχοντες οφείλουν να ακολουθούν πιστά τις οδηγίες των διοργανωτών, των εθελοντών και του προσωπικού της διοργάνωσης, συμπεριλαμβανομένων και των κλήσεων να εγκαταλείψουν τη διαδρομή και να διακόψουν τον αγώνα.
 • Το όριο ολοκλήρωσης του Ημιμαραθωνίου Δρόμου έχει οριστεί στις τρεις (3) ώρες από την εκκίνηση του αγώνα.
 • Το όριο ολοκλήρωσης του Αγώνα Δρόμου 10χλμ έχει οριστεί στις δύο (2) ώρες από την εκκίνηση του αγώνα.
 • Το όριο ολοκλήρωσης του Αγώνα Δρόμου 5χλμ έχει οριστεί στην μία (1) ώρα από την εκκίνηση του αγώνα.
 • Ο επίσημος χρόνος είναι ο χρόνος από την πιστολιά εκκίνησης. Ο καθαρός χρόνος είναι ο χρόνος από τη στιγμή που ο συμμετέχοντας περνάει τον τάπητα εκκίνησης μέχρι και τον τερματισμό του.
 • Η κατάταξη του αγώνα προκύπτει από τους επίσημους χρόνους τερματισμού. Ο καθαρός χρόνος και οι ενδιάμεσοι χρόνοι κοινοποιούνται μόνο για την ενημέρωση του δρομέα.
 • Το αναμνηστικό μετάλλιο τερματισμού δίνεται μόνο σε εγγεγραμμένους δρομείς που συμμετείχαν και τερμάτισαν εγκαίρως στον αγώνα.

Υπεύθυνη Δήλωση

Με την υποβολή της Αίτησης δηλώνω ότι συμμετέχω στους Αγώνες (Ημιμαραθώνιος/Αγώνας 10χλμ/Αγώνας 5χλμ) με απόλυτη προσωπική μου ευθύνη, έχοντας προβεί στις απαραίτητες ιατρικές εξετάσεις και έχοντας κάνει τον απαραίτητο καρδιολογικό έλεγχο. Δηλώνω ότι έχω διαβάσει τους αναλυτικούς όρους συμμετοχής στον Αγώνα, που περιλαμβάνονται στο κείμενο με τίτλο Γενικοί Όροι Συμμετοχής (πατήστε ΕΔΩ) και τους αποδέχομαι. Επίσης, δηλώνω ότι έχω διαβάσει και συμφωνώ με το Υγειονομικό Πρωτόκολλο του Αγώνα και όποια πιθανή μελλοντική αναπροσαρμογή του, σύμφωνα με τις οδηγίες των αρμόδιων αρχών και θα τηρήσω πλήρως τις οδηγίες και τα μέτρα προστασίας που αναγράφονται. Δηλώνω επίσης ότι τα στοιχεία που δηλώνονται πιο πάνω είναι απολύτως αληθή. Παραιτούμαι από κάθε απαίτηση εναντίον των διοργανωτών του Αγώνα για τυχόν σωματική ή άλλη βλάβη ή ζημιά από οποιαδήποτε αιτία και συναινώ στην ελεύθερη χρήση του ονόματος/εικόνας μου από τα Μέσα Μαζικής Ενημέρωσης, την ΚΕΔΜΑ, τον Δήμο Μαραθώνα και τους χορηγούς του Αγώνα για προωθητικούς σκοπούς. Τέλος, δεσμεύομαι ότι σε καμία περίπτωση και για κανένα λόγο δεν θα εκχωρήσω τον αριθμό συμμετοχής που θα μου διαθέσει η Οργανωτική Επιτροπή του Αγώνα σε άλλο άτομο προκειμένου να συμμετάσχει στον Αγώνα. Στην περίπτωση ανηλίκου, συμπληρώνονται υποχρεωτικά τα στοιχεία του γονέα που ασκεί την επιμέλειά του και η υποβολή της Αίτησης Συμμετοχής σημαίνει ότι ο γονέας δίνει τη συγκατάθεσή του για τη συμμετοχή του παιδιού του στον Αγώνα και συμφωνεί με το περιεχόμενο της πιο πάνω δήλωσης.

Κατανοώ επίσης και αποδέχομαι ότι υπάρχει ενδεχόμενος υγειονομικός κίνδυνος σχετιζόμενος με τη συμμετοχή μου σε ομαδικές δραστηριότητες όπως η διοργάνωση του Ημιμαραθωνίου Μαραθώνα. Επιλέγω να εγγραφώ και να συμμετάσχω στον συγκεκριμένο Αγώνα έχοντας πλήρη αντίληψη και κατανόηση του κινδύνου αυτού, και ως εκ τούτου η Οργανωτική Επιτροπή του Αγώνα, η ΚΕΔΜΑ και ο Δήμος Μαραθώνα, δεν φέρουν καμία ευθύνη σε περίπτωση βλάβης της υγείας μου.