Ανακοινώσεις - Προσκλήσεις - Διαγωνισμοί

ΝΕΑ ΜΑΚΡΗ 25/1/2021

 ΑΡ.ΠΡΩΤ. 57

ΑΝΑΚΟΙΝΩΣΗ ΠΕΡΙΛΗΨΗ ΔΙΑΚΗΡΥΞΗΣ ΣΥΝΟΠΤΙΚΟΥ ΔΙΑΓΩΝΙΣΜΟΥ

  1. Το με αριθμό πρωτ. 8/2021 αίτημα του προέδρου για την προμήθεια πλαστικών καθισμάτων με πλάτη για το αμφιθέατρο στο Πολιτιστικό και Αθλητικό Πάρκο Νέας Μάκρης με αριθμό καταχώρησης στο ΚΗΜΔΗΣ ΑΔΑΜ: 21REQ007982315.
  2.  Την υπ’ αριθμό 14/2021 απόφαση του Δ.Σ. της επιχείρησης για την έγκριση της δαπάνης και την διάθεση της πίστωσης με αριθμό καταχώρησης στη ΔΙΑΥΓΕΙΑ ΑΔΑ: 6ΒΦΥΟΡΖΖ-56Ξ
  3. Την με αριθμό πρωτ. 35/2021 απόφαση ανάληψης υποχρέωσης (Α.Α.Υ.) με αριθμό καταχώρησης στο ΚΗΜΔΗΣ ΑΔΑΜ: 21REQ008015255.
  4. Την με αρ.πρωτ. 55/2021 διακήρυξη συνοπτικού διαγωνισμούμε αριθμό καταχώρησης στο ΚΗΜΔΗΣ ΑΔΑΜ: 21PROC008042034.

διακηρύσσει

Συνοπτικό διαγωνισμό με κριτήριο κατακύρωσης τη πιο συμφέρουσα προσφορά που θα διενεργηθεί με σφραγισμένες προσφορέςγια την προμήθεια πλαστικών καθισμάτων με πλάτη για το αμφιθέατρο στο Πολιτιστικό και Αθλητικό Πάρκο Νέας Μάκρης.

Ο διαγωνισμός θα διενεργηθεί στα γραφεία της επιχείρησης  Λ. Μαραθώνος 196 στο Πολιτιστικό και Αθλητικό Πάρκο, την Τρίτη 9 Φεβρουαρίου 2021 και ώρα 12.00 μ.μ. και η προθεσμίαπροσκόμισης των δικαιολογητικών θα είναι μέχρι την Τρίτη 9 Φεβρουαρίου 2021   και μέχρι ώρα 10.00 π.μ. και θα υποβάλλονται στα γραφεία της επιχείρησης.

Για περισσότερες πληροφορίες μπορείτε να αποταθείτε στην Δ/νση Οικονομικών και Προσωπικού της ΚΕΔΜΑ (Πολιτιστικό και Αθλητικό Πάρκο Νέας Μάκρης, Λ. Μαραθώνος 196, ΤΚ. 19005, Νέα Μάκρη, κτήριο Διοίκησης) στο τηλ. 2294069800 ή στο mail: kedma@marathon.gr.       

     Ο ΠΡΟΕΔΡΟΣ ΤΗΣ Κ.Ε.Δ.ΜΑ

     ΓΕΩΡΓΑΤΟΣ ΕΜΜΑΝ.