Ανακοινώσεις - Προσκλήσεις - Διαγωνισμοί

ΝΕΑ ΜΑΚΡΗ 12/11/2020

Αριθ. Πρωτ. 1072

ΠΡΟΣΚΛΗΣΗ

ΠΡΟΣ: Κάθε ενδιαφερόμενο

Η Κοινωφελής Επιχείρηση Δήμου Μαραθώνα ενδιαφέρεται να αναθέσει την παροχή υπηρεσιών Λογιστικής παρακολούθησης από λογιστή Α΄ τάξεως με εμπειρία σε θέματα επιχειρήσεων, της Κοινωφελούς Επιχείρησης μέχρι του ποσού των 8.900,00€ και για χρονικό διάστημα ενός έτους.

Από την ως άνω δαπάνη για το  χρονικό διάστημα από την υπογραφή της σύμβασης και μέχρι τις  31/12/2020, ποσόν χιλίων τριακοσίων πενήντα ευρώ (1.350,00€) θα καλυφθεί από τον προϋπολογισμό οικονομικού έτους 2020 και το υπόλοιπο ποσόν των έξι χιλιάδων εξακοσίων σαράντα ευρώ και είκοσι λεπτών (7.750,00 €)  θα καλυφθεί από τον προϋπολογισμό οικονομικού έτους 2021.

Η παροχή υπηρεσιών αφορά:

 1. Την ενημέρωση των λογιστικών βιβλίων (Γ’ κατηγορίας) σύμφωνα με τον ΚΦΑΣ και των Ελληνικών Λογιστικών προτύπων, τουλάχιστον τρεις φορές την εβδομάδα (τακτικές επισκέψεις) και εκτάκτως εάν αυτό κριθεί σκόπιμο  από την διοίκηση της επιχείρησης.
 2. Την μηνιαία επίβλεψη του εσωτερικού λογιστηρίου με την τακτή  επίσκεψη εξειδικευμένου μας συνεργάτη στα γραφεία της εταιρείας .
 3. Την εκτύπωση των μηνιαίων οικονομικών καταστάσεων – Ισοζυγίων.
 4. Την σύνταξη και αποστολή του μηνιαίου ΦΠΑ και των ανακεφαλαιωτικών πινάκων ListingINTRASTAT.
 5. Την τηλεφωνική υποστήριξη σε προκύπτοντα θέματα, την άμεση ενημέρωση τυχόν αλλαγών της φορολογικής   νομοθεσίας. 
 6.  Την σύνταξη μηνιαίων οικονομικών καταστάσεων  για πρόβλεψη αποτελεσμάτων και φορολογίας .
 7. Την διεκπεραίωση φορολογικών θεμάτων της επιχείρησης στην αρμόδια οικονομική υπηρεσία.
 8. Την προσφορά συμβουλευτικών υπηρεσιών σε θέματα οικονομοτεχνικά και φοροτεχνικά.
 9. Τον έλεγχο σε θέματα συνεργασιών για την αποφυγή διπλής φορολογίας.
 10. Την σύνταξη και την αποστολή μηνιαίως των  παρακρατούμενων φόρων.
 11. Την σύνταξη και αποστολή πάσης φύσης φορολογικών δηλώσεων.
 12. Την διεκπεραίωση έκτακτων και τακτικών φορολογικών ελέγχων.
 13. Την άμεση ενημέρωση σε θέματα οικονομικής ανάπτυξης, σε επιδοτήσεις καθώς και  σε επιδοτούμενα επενδυτικά προγράμματα της ευρωπαϊκής ένωσης.
 14. Την λογιστική παρακολούθηση των επιχορηγούμενων προγραμμάτων
 15. Την εκτέλεση κι εκκαθάριση της μηνιαίας μισθοδοσίας και την αποστολή των μηνιαίων αποδείξεων πληρωμής.
 16.  Συγκεντρωτικό Πινάκα Πληρωμών ανά φορέα , προς έγκαιρη

      εκπλήρωση  των υποχρεώσεων σας .

 1. Την μηνιαία & ετήσια έκδοση και υποβολή των ΑΝΑΛΥΤΙΚΩΝ ΠΕΡΙΟΔΙΚΩΝ ΔΗΛΩΣΕΩΝ Ι.Κ.Α
 2. Τη σύνταξη και αποστολή των ΠΡΟΣΩΡΙΝΩΝ & ΟΡΙΣΤΙΚΩΝ ΔΗΛΩΣΕΩΝ που απορρέουν από την παρακράτηση του Φόρου Μισθωτών Υπηρεσιών.
 3. Την ενημέρωση στην επιθεώρηση εργασίας.
 4. Την σύνταξη και υποβολή Βιβλίου Αδειών στο Εργάνη.
 5. Την έκδοση αναγγελιών πρόσληψης και τη σύνταξη ατομικής σύμβασης εργασίας.
 6. Τον προϋπολογισμό κόστους μελλοντικής πρόσληψης ή  πιθανής

            τροποποίησης αμοιβών του ήδη υπάρχοντος προσωπικού.

 • Την υλοποίηση ρυθμίσεων ασφαλιστικών εκκρεμοτήτων προς το Ι.Κ.Α.

με τις εκάστοτε βέλτιστες διατάξεις που θέτει σε ισχύ το Υπουργείο      Εργασίας              

 • Την τήρηση, διεκπεραίωση και επίβλεψη των Προγραμμάτων Επιδοτήσεων  Νέων και Υπαρχουσών Θέσεων Εργασίας.
 • Συμβουλευτικές υπηρεσίες για την υπαγωγή σε Αναπτυξιακούς Νόμους και Προγράμματα ΕΣΠΑ.

Παρακαλούμε να μας αποστείλετε άμεσα και εντός 5 ημερών, μέχρι και την Τετάρτη 18 Νοεμβρίου 2020, οικονομική προσφορά για την ανωτέρω παροχή.

Προς απόδειξη της μη συνδρομής των λόγων αποκλεισμού από διαδικασίες σύναψης δημοσίων συμβάσεων των παρ.1 και 2 του άρθρου 73 του Ν.4412/2016, παρακαλούμε, μαζί με την προσφορά σας, να μας αποστείλετε τα παρακάτω δικαιολογητικά:

α. Φορολογική ενημερότητα

β. Ασφαλιστική ενημερότητα (άρθρο 80 παρ.2 του Ν.4412/2016)

γ. Υπεύθυνη δήλωση εκ μέρους του οικονομικού φορέα, σε περίπτωση φυσικού προσώπου ότι δεν συντρέχουν οι λόγοι αποκλεισμού της παραγράφου 1 του άρθρου 73  του Ν.4412/2016. Σε περίπτωση νομικού προσώπου η προαναφερόμενη υπεύθυνη δήλωση υποβάλλεται εκ μέρους του νομίμου εκπροσώπου του, όπως αυτός ορίζεται στην περίπτωση 79Α του Ν.4412/2016 και αφορά ιδίως: αα) στις περιπτώσεις εταιρειών περιορισμένης ευθύνης (Ε.Π.Ε.), ιδιωτικών κεφαλαιουχικών εταιρειών (Ι.Κ.Ε.) και προσωπικών εταιρειών (Ο.Ε. και Ε.Ε.), τους διαχειριστές, ββ) στις περιπτώσεις ανωνύμων εταιρειών (Α.Ε.), τον Διευθύνοντα Σύμβουλο, καθώς και όλα τα μέλη του Διοικητικού Συμβουλίου. (άρθρο 80 παρ. 9 του Ν.4412/2016, όπως συμπληρώθηκε με την παρ. 7αγ του άρθρου 43 του Ν.4506/2019)

Η υπεύθυνη δήλωση γίνεται αποδεκτή εφόσον έχει συνταχθεί μετά την κοινοποίηση της παρούσας πρόσκλησης. (άρθρο 80 παρ.12 του Ν.4412/2016, όπως προστέθηκε με την παρ.7αδ του άρθρου 43 του Ν.4605/2019)

δ. Εφόσον πρόκειται για νομικό πρόσωπο, αποδεικτικά έγγραφα νομιμοποίησης του νομικού προσώπου (άρθρο 93 του Ν.4412/2016).

           Ο ΠΡΟΕΔΡΟΣ ΤΗΣ ΚΕΔΜΑ

                ΓΕΩΡΓΑΤΟΣ ΕΜΜΑΝ.