Ανακοινώσεις - Προσκλήσεις - Διαγωνισμοί

ΑΝΑΚΟΙΝΩΣΗ ΠΕΡΙΛΗΨΗ ΔΙΑΚΗΡΥΞΗΣ ΣΥΝΟΠΤΙΚΟΥ ΔΙΑΓΩΝΙΣΜΟΥ

          Η ΚΟΙΝΩΦΕΛΗΣ ΕΠΙΧΕΙΡΗΣΗ Δήμου Μαραθώνος έχοντας υπόψη:

  1. Το με αριθμό πρωτ. 695/2020 αίτημα του προέδρου για την προμήθεια ενός αυτόματου απορροφητικού καθαριστήρα για το κολυμβητήριο στο Πολιτιστικό και Αθλητικό Πάρκο Νέας Μάκρης με αριθμό καταχώρησης στο ΚΗΜΔΗΣ ΑΔΑΜ: 20REQ007072280.
  2. Την υπ’ αριθμό 60/2020 απόφαση του Δ.Σ. της επιχείρησης για την έγκριση της δαπάνης και την διάθεση της πίστωσης με αριθμό καταχώρησης στη ΔΙΑΥΓΕΙΑ ΑΔΑ: ΩΖΖΕΟΡΖΖ-ΧΑΩ
  3. Την με αριθμό πρωτ. 763/2020 απόφαση ανάληψης υποχρέωσης (Α.Α.Υ.) με αριθμό καταχώρησης στο ΚΗΜΔΗΣ ΑΔΑΜ: 20REQ007133511.
  4. Την με αρ.πρωτ. 769/2020 διακήρυξη συνοπτικού διαγωνισμούμε αριθμό καταχώρησης στο ΚΗΜΔΗΣ ΑΔΑΜ: 20PREOC007142794.

διακηρύσσει

Συνοπτικό διαγωνισμό με κριτήριο κατακύρωσης τη πιο συμφέρουσα προσφορά που θα διενεργηθεί με σφραγισμένες προσφορέςγια την προμήθεια ενός αυτόματου απορροφητικού καθαριστήρα για το κολυμβητήριο στο Πολιτιστικό και Αθλητικό Πάρκο Νέας Μάκρης.

Ο διαγωνισμός θα διενεργηθεί στα γραφεία της επιχείρησης  Λ. Μαραθώνος 196 στο Πολιτιστικό και Αθλητικό Πάρκο, την Δευτέρα 24 Αυγούστου 2020 και ώρα 12.00 μ.μ. και η προθεσμίαπροσκόμισης των δικαιολογητικών θα είναι μέχρι την Δευτέρα 24 Αυγούστου 2020  και μέχρι ώρα 10.00 π.μ. και θα υποβάλλονται στα γραφεία της επιχείρησης.

Για περισσότερες πληροφορίες μπορείτε να αποταθείτε στην Δ/νση Οικονομικών και Προσωπικού της ΚΕΔΜΑ (Πολιτιστικό και Αθλητικό Πάρκο Νέας Μάκρης, Λ. Μαραθώνος 196, ΤΚ. 19005, Νέα Μάκρη, κτήριο Διοίκησης) στο τηλ. 2294069800 ή στο mail: kedma@marathon.gr

                                                  Ο ΠΡΟΕΔΡΟΣ ΤΗΣ Κ.Ε.Δ.ΜΑ

ΓΕΩΡΓΑΤΟΣ ΕΜΜΑΝ.