Ανακοινώσεις - Προσκλήσεις - Διαγωνισμοί

ΝΕΑ ΜΑΚΡΗ 1/10/2020

ΑΡ.ΠΡΩΤ. 934

ΠΡΟΣΚΛΗΣΗ

Προς: Κάθε ενδιαφερόμενο,

Η Κοινωφελής Επιχείρηση Δήμου Μαραθώνα ενδιαφέρεται να αναθέσει την παροχή υπηρεσιών για την συντήρηση και επισκευή του ανοικτού γηπέδου μπάσκετ στο Πολιτιστικό και Αθλητικό Πάρκο Νέας Μάκρης, μέχρι του ποσού των 6.000,00€ με τις ακόλουθες εργασίες και τεχνικές προδιαγραφές:

  1. Πολύ καλός καθαρισμός της επιφάνειας του γηπέδου και των περιμετρικών χώρων για την απομάκρυνση όλων των ξένων σωμάτων.
  2. Εφαρμογή ασφαλτικού γαλακτώματος με προσθήκη χαλαζία σε πέντε (5) στρώσεις για την εξομάλυνση του υποστρώματος.
  3. Εφαρμογή ειδικού ακρυλικού συστήματος της εταιρείας σε τρεις (3) στρώσεις σε επιθυμητές αποχρώσεις.
  4. Διαγράμμιση του γηπέδου καλαθοσφαίρισης.
  5. Το ανοικτό γήπεδο μπάσκετ είναι πεντακοσίων ενενήντα τετραγωνικών μέτρων ( 590 m ) και αφορά τον αγωνιστικό χώρο και τον περιμετρικό χώρο αυτού.

Παρακαλούμε να μας αποστείλετε:

 ΑΠΑΙΤΟΥΜΕΝΑ ΔΙΚΑΙΟΛΟΓΗΤΙΚΑ

Α) Αίτηση στην οποία οι ενδιαφερόμενοι θα αναφέρουν

 την πρόθεση τους για συμμετοχή στην πρόσκληση  υποβολής προσφοράς

Β ) Οικονομική προσφορά

σε κλειστό ΚΥΡΙΩΣ φάκελο στον οποίο θα αναγράφονται οι ενδείξεις:

α. Η λέξη ΠΡΟΣΦΟΡΑ με κεφαλαία γράμματα

β. Ο πλήρης τίτλος του νομικού προσώπου του Δήμου Μαραθώνος που διενεργεί την παροχή (ΚΟΙΝΩΦΕΛΗΣ ΕΠΙΧΕΙΡΗΣΗ ΔΗΜΟΥ ΜΑΡΑΘΩΝΟΣ (ΚΕΔΜΑ) -Τμήμα Διοικητικών και Οικονομικών Υπηρεσιών.)

γ. Ο αριθμός πρωτοκόλλου της πρόσκλησης

δ. Η ημερομηνία διενέργειας της διαδικασίας και ο τίτλος της υπηρεσίας.

ε. Τα πλήρη στοιχεία του αποστολέα – συμμετέχοντος (τίτλος και ταχυδρομική διεύθυνση της επιχείρησης, ή ονοματεπώνυμο – Α.Φ.Μ.- Δ.Ο.Υ. –  αριθμός τηλεφώνου –  ηλεκτρονική διεύθυνση).

Μέσα στο ΚΥΡΙΩΣ φάκελο θα περιλαμβάνεται : α) ένας ξεχωριστός κλειστός υποφάκελος με την ένδειξη «ΟΙΚΟΝΟΜΙΚΗ ΠΡΟΣΦΟΡΑ», ο οποίος θα περιλαμβάνει συμπληρωμένο το συνημμένο «ΕΝΤΥΠΟ ΟΙΚΟΝΟΜΙΚΗΣ ΠΡΟΣΦΟΡΑΣ».

Προς απόδειξη της μη συνδρομής των λόγων αποκλεισμού από διαδικασίες σύναψης δημοσίων συμβάσεων των παρ.1 και 2 του άρθρου 73 του Ν.4412/2016, παρακαλούμε, μαζί με την προσφορά σας, να μας αποστείλετε τα παρακάτω δικαιολογητικά:

α. Φορολογική ενημερότητα

β. Ασφαλιστική ενημερότητα (άρθρο 80 παρ.2 του Ν.4412/2016)

γ. Υπεύθυνη δήλωση εκ μέρους του οικονομικού φορέα, σε περίπτωση φυσικού προσώπου ότι δεν συντρέχουν οι λόγοι αποκλεισμού της παραγράφου 1 του άρθρου 73  του Ν.4412/2016. Σε περίπτωση νομικού προσώπου η προαναφερόμενη υπεύθυνη δήλωση υποβάλλεται εκ μέρους του νομίμου εκπροσώπου του, όπως αυτός ορίζεται στην περίπτωση 79Α του Ν.4412/2016 και αφορά ιδίως: αα) στις περιπτώσεις εταιρειών περιορισμένης ευθύνης (Ε.Π.Ε.), ιδιωτικών κεφαλαιουχικών εταιρειών (Ι.Κ.Ε.) και προσωπικών εταιρειών (Ο.Ε. και Ε.Ε.), τους διαχειριστές, ββ) στις περιπτώσεις ανωνύμων εταιρειών (Α.Ε.), τον Διευθύνοντα Σύμβουλο, καθώς και όλα τα μέλη του Διοικητικού Συμβουλίου. (άρθρο 80 παρ. 9 του Ν.4412/2016, όπως συμπληρώθηκε με την παρ. 7αγ του άρθρου 43 του Ν.4506/2019)

Η υπεύθυνη δήλωση γίνεται αποδεκτή εφόσον έχει συνταχθεί μετά την κοινοποίηση της παρούσας πρόσκλησης. (άρθρο 80 παρ.12 του Ν.4412/2016, όπως προστέθηκε με την παρ.7αδ του άρθρου 43 του Ν.4605/2019)

δ. Εφόσον πρόκειται για νομικό πρόσωπο, αποδεικτικά έγγραφα νομιμοποίησης του νομικού προσώπου (άρθρο 93 του Ν.4412/2016).

Οι προσφορές θα  αξιολογηθούν από την αρμόδια υπηρεσία, με κριτήριο ανάθεσης την πλέον συμφέρουσα από οικονομική άποψη προσφορά, αποκλειστικά βάση τιμής (χαμηλότερη τιμή). Η διαδικασία θα διεξαχθεί βάσει των διατάξεων του Ν. 4412/2016. Η αποσφράγιση των προσφορών θα διενεργηθεί την αμέσως επόμενη εργάσιμη ημέρα και ώρα 12:00 μ.μ.

Παρακαλούμε τους ενδιαφερόμενους οικονομικούς φορείς να μας αποστείλουν σχετική προσφορά για την ανωτέρω προμήθεια μέχρι την Δευτέρα 12/10/2020 στο γραφείο Διοίκησης του νομικού προσώπου, Λ. Μαραθώνος 196, Πολιτιστικό και Αθλητικό Πάρκο Νέας Μάκρης (ώρες λειτουργίας 08:00 – 15:00).

           Ο ΠΡΟΕΔΡΟΣ ΤΗΣ ΚΕΔΜΑ

                ΓΕΩΡΓΑΤΟΣ ΕΜΜΑΝ.