Ανακοινώσεις - Προσκλήσεις - Διαγωνισμοί

ΝΕΑ ΜΑΚΡΗ 12/11/2020

ΑΡ. ΠΡΩΤ. 1073

ΠΡΟΣΚΛΗΣΗ

ΠΡΟΣ: Κάθε ενδιαφερόμενο,

Η Κοινωφελής Επιχείρηση Δήμου Μαραθώνα ενδιαφέρεται για την  προμήθεια χημικών προϊόντων για το κολυμβητήριο προϋπολογισμού 8.600,00 με Φ.Π.Α. και συγκεκριμένα:

  ΧΗΜΙΚΑ ΠΡΟΪΟΝΤΑ   ΕΝΔΕΙΚΤΙΚΕΣ ΠΟΣΟΤΗΤΕΣ
Διάλυμα Υποχλωριώδες Νατρίου 12-14% κ.β. σε πλαστικά δοχεία των 30  λίτρων ιδιοκτησία μας ή σε δοχείο παλέτας του ενός κυβικού μέτρου με δυνατότητα μετάγγισης σε μόνιμα δοχεία ιδιοκτησίας μας       13.200 λίτρα
Υδροχλωρικό οξύ 32% σε πλαστικά δοχεία ή σε δοχείο παλέτας του ενός κυβικού μέτρου με δυνατότητα μετάγγισης σε μόνιμα δοχεία ιδιοκτησίας μας       2.650 λίτρα
Αλγοκτόνο μη αφρίζον σε πλαστικά δοχεία των 25  λίτρων     600 λίτρα

Τα χημικά προϊόντα θα πρέπει να παραδίδονται  εντός 5 εργάσιμων ημερών μετά την έγγραφη παραγγελία μας, στις αποθήκες του κολυμβητηρίου στο Πολιτιστικό και Αθλητικό Πάρκο Νέας Μάκρης,  με δυνατότητα μετάγγισης στις δεξαμενές του κολυμβητηρίου για το Διάλυμα υποχλωριώδες Νατρίου ή για το Υδροχλωρικό οξύ όταν αυτά παραγγέλνονται  σε δοχεία του ενός κυβικού μέτρου.

Παρακαλούμε να μας αποστείλετε άμεσα και εντός 5 ημερών, μέχρι και την Τετάρτη 18 Νοεμβρίου 2020, οικονομική προσφορά για την ανωτέρω προμήθεια. Η οικονομική προσφορά θα πρέπει να είναι, σε καθαρή αξία, σε τιμή μονάδος ανά λίτρο χημικού προϊόντος.

Προς απόδειξη της μη συνδρομής των λόγων αποκλεισμού από διαδικασίες σύναψης δημοσίων συμβάσεων των παρ.1 και 2 του άρθρου 73 του Ν.4412/2016, παρακαλούμε, μαζί με την προσφορά σας, να μας αποστείλετε τα παρακάτω δικαιολογητικά:

α. Φορολογική ενημερότητα

β. Ασφαλιστική ενημερότητα (άρθρο 80 παρ.2 του Ν.4412/2016)

γ. Υπεύθυνη δήλωση εκ μέρους του οικονομικού φορέα, σε περίπτωση φυσικού προσώπου ότι δεν συντρέχουν οι λόγοι αποκλεισμού της παραγράφου 1 του άρθρου 73  του Ν.4412/2016. Σε περίπτωση νομικού προσώπου η προαναφερόμενη υπεύθυνη δήλωση υποβάλλεται εκ μέρους του νομίμου εκπροσώπου του, όπως αυτός ορίζεται στην περίπτωση 79Α του Ν.4412/2016 και αφορά ιδίως: αα) στις περιπτώσεις εταιρειών περιορισμένης ευθύνης (Ε.Π.Ε.), ιδιωτικών κεφαλαιουχικών εταιρειών (Ι.Κ.Ε.) και προσωπικών εταιρειών (Ο.Ε. και Ε.Ε.), τους διαχειριστές, ββ) στις περιπτώσεις ανωνύμων εταιρειών (Α.Ε.), τον Διευθύνοντα Σύμβουλο, καθώς και όλα τα μέλη του Διοικητικού Συμβουλίου. (άρθρο 80 παρ. 9 του Ν.4412/2016, όπως συμπληρώθηκε με την παρ. 7αγ του άρθρου 43 του Ν.4506/2019)

Η υπεύθυνη δήλωση γίνεται αποδεκτή εφόσον έχει συνταχθεί μετά την κοινοποίηση της παρούσας πρόσκλησης. (άρθρο 80 παρ.12 του Ν.4412/2016, όπως προστέθηκε με την παρ.7αδ του άρθρου 43 του Ν.4605/2019)

δ. Εφόσον πρόκειται για νομικό πρόσωπο, αποδεικτικά έγγραφα νομιμοποίησης του νομικού προσώπου (άρθρο 93 του Ν.4412/2016).

           Ο ΠΡΟΕΔΡΟΣ ΤΗΣ ΚΕΔΜΑ

                ΓΕΩΡΓΑΤΟΣ ΕΜΜΑΝ.