Ανακοινώσεις - Προσκλήσεις - Διαγωνισμοί

Η Κοινωφελής Επιχείρηση Δήμου Μαραθώνα ενδιαφέρεται να αναθέσει την προμήθεια σαράντα (40) τεμαχίων μαδεριών για την αντικατάσταση τους στις εξέδρες (ανοικτό θέατρο, ανοικτό μπάσκετ, εξέδρες κολυμβητηρίου) λόγω παρουσίασης φθοράς και επικινδυνότητας σε περίπτωση χρήσης αυτών,  στο Πολιτιστικό και Αθλητικό Πάρκο Νέας Μάκρης,  μέχρι του ποσού των χιλίων τετρακοσίων ευρώ (1.400,00€) συμπεριλαμβανομένου ΦΠΑ προϋπολογισμού οικ. έτους 2020 και συγκεκριμένα:

  • Σαράντα (40) τεμάχια μαδεριών φιλανδικού πεύκου διαστάσεων 20Χ5cm, μήκους τεσσάρων (4) μέτρων έκαστο.
  • Τα μαδέρια θα πρέπει να είναι πλανισμένα και όχι μικρότερα των διαστάσεων 19,5X4.4cm και μήκους τεσσάρων (4) μέτρων έκαστο.

Παρακαλούμε να μας αποστείλετε άμεσα και εντός 5 ημερών και μέχρι την Δευτέρα 23 Μαρτίου 2020 και ώρα 13.00 μ.μ. σχετική προσφορά για την ανωτέρω προμήθεια.

Ο ΠΡΟΕΔΡΟΣ ΤΗΣ ΚΕΔΜΑ                           

 ΓΕΩΡΓΑΤΟΣ ΕΜΜΑΝ.